آشنایی با فضیلت و خواص سوره جن در این مطلب از ابرتازه ها فضیلت و خواص سوره جن را بیان نموده ایم. با ما همراه باشید و از این فضیلت بهره ببرید. فضیلت و خواص سوره جن هفتاد و دومین سوره قرآن کریم است که مکی  و ۲۸ آیه دارد. رسول خدا صلی الله علیه