خاطرات سالمندان خاطرات سالمندان
یادگارها و خاطرات خوش سالمندان در نظر بسیاری از دانشمندان ، یک انسان وقتی پیر است که در راه زندگی احساس می کند که مسافت راه آینده او خیلی کوتاهتر از راه گذشته اوست . پیری زمانی است که نوه و نتیجه های عمر انسان به حد جوانی و بلوغ رسیده اند. قدرت دفاعی ومقاومت
توجه به خاطرات گذشته سالمندان