شعر زیبای بازی زلف تو امشب از توحی شیرازی شعر زیبای بازی زلف تو امشب از توحی شیرازی بازی زلف تو امشب به سر شانه ز چیست؟ خانه بر هم زدن این دل دیوانه ز چیست؟ گر نه آشفتگی این دل مسکین طلبی الفت زلف پریشان تو با شانه ز چیست؟ هرکسی از لب لعلت