مرد افغان شبانه با ورود به خانه یک شهروند تهرانی، قصد آسیب رساندن به دختر این خانواده را داشت که در اقدام خود ناکام ماند و هنگام فرار توسط مردم دستگیر شد. به گزارش ثامن؛ شامگاه ششم آبان امسال، مردی با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ تهران تماس گرفت و خبر داد، یک مرد افغان