خانواده نامزد خانواده نامزد
صداقت راز موفقیت در زندگی زناشویی صداقت یا راستگویی یکی از بهترین ویژگی هایی است که هر انسان سالمی می تواند داشته باشد. صداقت همان آهن ربای نامرئی است که باعث جذب دل ها به هم می شود   به دست آوردن دل دیگران عوامل اخلاقی و روانی متعددی در توفیق و حفظ زناشویی مۆثرند، و
اصول به دست آوردن رضایت خانواده همسر گاهی اوقات پسران جوان تصور می کنند، چون قرار است با این خانواده وصلت کرده و عضوی از آن محسوب شوند، دیگر نیازی نیست که به اندازه قبل به والدین نامزدشان احترام بگذارند، در حالی که عکس این مطلب صحت دارد.   دوران نامزدی علاوه بر اینکه زمان
رفتارهای موثر در روابط زن و مرد روابط زناشویی ، دوران نامزدی ، خود و نامزد ، مقایسه های منفی ، روابط زن ومرد ، زندگی مشترک
یک رابطه خوب در دوران نامزدی دوران نامزدی ، خانواده نامزد ، همدلی کردن با نامزد ، دو جنس مخالف ، دوران عقد ، ازدواج موفق ، دوران نامزدی و عقد