ضرب المثل آنقدر شور بود که خان هم فهمید داستان ضرب المثل آنقدر شور بود که خان هم فهمید