از حق که نگذریم طعم فوق العاده غذاهای گرجستان را می توان بهشتی نامید. از آن جا که این کشور چندان فاصله جغرافیایی با کشور عزیز ما، ایران ندارد؛ بنابراین عجیب نیست که با نگاهی به بهترین غذاهای گرجستان شباهات زیادی با غذاهای خودمان بیابیم. با نگاه به ۱۵۰ نوع غذای گرجی، خواهیم دریافت که