طبقه بندی انوع خاک و مواد تشکیل دهنده آن تمایز انوع خاک‌ها از نقطه نظر کشاورزی به نوع و مقدار مواد آلی موجود در آن بستگی دارد