احادیثی از امام حسن علیه السلام حقوق ، خداوند رحمان ، خدای مالک ، سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام