ماجرای کلوپ دورهمی اشراف تهران + تصویر چند وقتی است که یک مرکز لوکس در محله ازگل مکانی خصوصی  برای دور هم جمع شدن طبقه مرفه تاسیس شده است که انتشار تصاویر آن در فضای مجازی به ابهام آن افزوده است یکی از این ابهام ها این است که هیچگونه تبلیغاتی راجع به این مرکز