همه چیز در مورد خرافات در این مطلب از ابرتازه ها همه چیز در مورد خرافات بیان می کنیم. برای بهره بردن از این مطلب با ما همراه باشید. ریشه خرافات ٬ در مورد خرافات در ذهن هر انسان باورهایی هستند که با هیچ منطق علمی همخوانی ندارند و اعتقاد به آنها با هیچ توجیه منطقی