اختلاف در اولین روزهای زندگی اختلاف های اول زندگی ، عروس خانم ها ، دوره نامزدی ، نامزدی و عقد ، رفتارهای همسر ، سالگرد ازدواج