خرما خرما
خواص مصرف خرما در روز
زکات به چه چیزهایی تعلق میگیرد زکات ، فلسفۀ زکات ، آنچه زکات به آن تعلق می‎گیرد‏ ، گندم