راهنمای خرید روغن موتور روغن‌های صنعتی درست بر عکس نمونه خوراکی آن، دارای خواص روان‌سازی هستند. از آنجایی که در پروسه‌های صنعتی روغن‌کاری همراه با دوده و دما است، بنا بر این جنس انتخابی روغن می‌تواند روی عملکرد دستگاه تاثیر مستقیم بگذارد. موتور خودرو به عنوان یکی از سریع‌ترین دستگاه‌ها که گاه سرعت چرخش آن