خرید کردن خرید کردن
روانشناسی خرید کردن اهل پول جمع کردن توانایی مدیریت مخارج‌
آداب خرید کردن در مراکز خرید را بدانید _ وقتی به دنبال جایی برای پارک کردن ماشین خود هستید، مسابقه‌ای در کار نیست پس می‌توانید ملاحظه سایر خودروها را هم بکنید. اگر کسی ماشینش را در جای پارکی که شما زیر نظر داشتید، پارک کند، درنهایت شما ناچارید جایی دورتر از در ورودی، ماشینتان را پارک کنید