نحوه پاسخ دادن به سوالات نامزد سۆالات نامزد ، خشنود کردن نامزد ، شریک زندگی ، زندگی مشترک ، کلید خوشبختی ، زندگی زناشویی