خصوصیات و شرایط محیط رشد درخت پوتریا کایمیتو درخت پوتریا کایمیتو   پوتریا کایمیتو نام علمی پوتریا کایمیتو: POUTERIA CAIMITO خانواده گیاه پوتریا کایمیتو:  SAPOTACEAE  – ساپوتاسه پوتریا کایمیتو بومی منطقه: آمریکای جنوبی نام های دیگر گیاه پوتریا کایمیتو: yellow star apple, caimito, camio   شرایط زیست محیطی برای رشد پوتریا کایمیتو – خاک محیط