خصوصیات یک مرد ایده آل از نظر دختران ایرانی برای پسران در درجه اول زیبایی ظاهری و در رتبه‌های بعدی ثروت دختر اهمیت داشت و دختران ثروت را در اولویت قرار می‌دادند و ظاهر را در اولویت دوم می‌گذاشتند. خصوصیات یک مرد ایده آل از نظر دختران ایرانی ‎ ازدواج مهم ترین مرحله در زندگی