آیا فکر می کنید مردان شیفته لبخند، بوی خوش عطر، هوش و شاید هم اندامی زیبا هست که عاشق زنی می شوند؟ کدامیک از این خصوصیات زنانه در خانم‌ها باعث می‌شود مردی شیفته زنی شده و هیچوقت او را رها نکند؟ اگر بگویم هیچکدام از اینها چه؟ شاید این خصوصیات در ابتدای کار مردی را