تنها چند روز پس از اتمام داستان خنده دار اما پرآوازه “آخرالزمان مایایی” اکنون نوبت به یک خبر خوش دیگر رسیده است. خرده سیاره پرخطر ۲۰۱۱ AG5 در سال ۲۰۴۰ با زمین برخورد نمی کند. بله درست است، این خطر هم از بیخ گوش زمین گذشت و باز هم باید منتظر واقعه دیگری برای پایان