سودا بعد از آزادی از زندان میری خونه یوسف و بچه ی خودش رو جای بچه یوسف و حوا جا میزنه و به هوای اینکه بچه سختی نکشه خودش به همرا بچه به عنوان پرستار بچه وارد خونه ایلماز خان میشه. بعد بازیگر کنان تو سریال از بوسه تا عشق به عنوان برادر زاده حمیت