سریعترین راه گرفتن خلافی خودرو و ترخیص خودرو از پارکینگ سریعترین راه گرفتن خلافی خودرو و ترخیص خودرو از پارکینگ شاید این مشکل برای شما پیش آمده باشد که از زمان پرداخت جریمه از طریق سایت راهور ۱۲۰ تا صفر شدن آن و ترخیص خودرو از پارکینگ حدود ۷۲ ساعت یا بیشتر معطل شده باشید