برای دفع سحر و جادو چیکار کنیم؟ سحر و جادو ، نجات از سحر و جادو ، رفع سحر و جادو ، دعای رفع سحر و جادو