هرگز با موی خیس نخوابید!! خوابیدن با موهای خیس باعث می شود موها خیلی زود بشکنند و به آنها آسیب وارد شود  خوابیدن با موی خیس و خشک نشده یکی از بدترین عادت هایی است که برخی ها دارند. اگر شما هم اینگونه هستید بهتر است این عادت بد و مضر را ترک کنید. به