خواستگاری در محل کار و پیچیدگی هایش آمدن یک خواستگار از میان همکاران، برای خیلی‌ها می‌تواند یک شروع خوشایند باشد و برای برخی هم یک اتفاق پراضطراب. اگر این خواستگار تازه، از همان دسته افرادی باشد که سال‌ها ویژگی‌های او را به‌عنوان همسر آینده‌تان مرور می‌کرده‌اید، قطعا بدون نگرانی و تنها با کنجکاوی برای بیشتر