چای بابونه, چای سنبل الطیب, دمنوش‌ برای رفع لرزش دست چای سنبل الطیب, دمنوش‌ برای رفع لرزش دست دست‌های ما به طور طبیعی در اوقات بیداری، دچار یک لرزش بسیار خفیف و نامحسوس هستند که انقباض و استراحت علت این لرزشِ بسیار خفیف است. این لرزش تنها زمانی به مشکل تبدیل می شود که نوشتن،