اگر روغن بادام تلخ‏ به صورت خوراکى مصرف شود. براى دفع اخلاط چسبنده به دیواره دستگاه گوارش مفید است، فواید و خواص روغن بادام تلخ