برکات و خواص سوره منافقون آثار سوره منافقون, برکات سوره منافقون, خواص سوره منافقون, سوره منافقون فضیلت و خواص سوره منافقون در باب موضوع منافقان ، آیات الهی وسور کتاب وحی نیز سکوت را شکسته و از باب اهمیت این موضوع ، سوره ای را به این دسته از دشمنان دوست نما تقدیم کرده و