خواص انار با پیه انار آیا تا به حال به فکر خوردن پیه انار بوده اید؟ پیه انار همان قسمت های سفید است که دانه های انار را در آغوش گرفته است. به دلیل این که این قسمت ها قابض و گس است مصرف آن به همراه آب یا دانه های انار برای بدن مفید