آشنایی با خواننده هایی که مهاجرت کرده اند در سال های اخیر شاهد مهاجرت تعداد زیادی از هنرمندان کشورمان به خارج از کشور می باشیم هنرمندانی که به شرایط مختلف از ادامه کار در ایران خسته شدند و راه خارج را در پیش گرفتند در میان این افراد چهره های مشهور زیادی وجود دارد که