تماشاگر: در سینما ضرب المثلی وجود دارد با این مضمون که نمی شود روی درخشش یک بازیگر در رل اولش حساب خاصی باز کرد زیرا ممکن است او تنها بر آمدن از پس آن کاراکتر را بلد باشد.این اتفاق در فوتبال نیز رخ می دهد. چه بسیار بوده اند بازیکنانی که در سطح پایه تصویری