فروتنی چیزی نیست که خود به خود در کسی ایجاد شود؛ به‌ خصوص در دنیای پر از رقابت امروز. مردم در کسب موقعیت‌های بهتر، ظاهر زیباتر و شرایط مالی بالاتر با یکدیگر رقابت می‌کنند. در این میان افراد متواضع کسانی هستند که سعی در خودستایی کردن و تحت تأثیر قرار دادن دیگران ندارند. آنها