خودکشی فرزندان, تمایل به خودکشی , خودکشی جوانان خودکشی در فرزند, خودکشی در کودکان و نوجوانان , نشانه‌های هشداردهنده‌ی خودکشی آشنایی با نشانه‌های هشداردهنده‌ی خودکشی فرزندان اگر فرزندتان به شکلی نشان می‌دهد که به فکر خودکشی است، یا اگر حس غریزی‌تان به شما می‌گوید که ممکن است آنها به خود صدمه بزنند، سریع کمک بگیرید.