مرد جوانی که از خرید های بیش از حد نامزدش به شدت کلافه شده بود ، با خودکشی مبهوت کننده خود نامزدش را از خرید متوقف کرد. پس از آنکه تائو هیسائو ۳۸ ساله از خرید بیش از حد نامزد خود کلافه شد با پریدن از طبقه هفتم یک مرکز خرید در چین به زندگی