عوارض خود ارضایی پسران اعتیاد به خود ارضایی در پسران آسیب های زیادی از نظر جنسی به فرد وارد می‌سازد