رفتارهای موثر در روابط زن و مرد روابط زناشویی ، دوران نامزدی ، خود و نامزد ، مقایسه های منفی ، روابط زن ومرد ، زندگی مشترک