آیا خوردن دسر بعد از غذا ضرورت دارد؟ آیا خوردن دسر بعد از غذا ضرورتی دارد؟ در برخی کشورها، وعده جداگانه ای به نام دسر وجود ندارد، بلکه همراه با غذا، مخلوطی از شیرینی ها یا خوراک های شور را سر میز می گذارند. دسر اغلب در بسیاری از از جاهای دیگر یک وعده غذایی