آیا خوردن خرچنگ حرام است خرچنگ نخورید؛ حرام است ،  خوردن خرچنگ ، حیوانات حلال گوشت ، حیوانات حرام گوشت