نحوه درست کردن خورش گوجه سبز و مرغ خورش گوجه سبز و مرغ ، یک خورش خوشمزه و ملس برای طرفداران گوجه سبز