عکس های خوشحالی هواداران حسن روحانی در خیابان های شهر