عکس و کارت پستال روز کارگر کارگران از شریف ترین طبقه اجتماع هستند زیرا چرخش دست و بازوی آنها باعث چرخش چرخه های زندگی جامعه و امتداد رگه های حیات در مجاری هستی است روز جهانی کار و کارگر خجسته باد تبریک روز کار و کارگر عکس و کارت پستال روز کارگر تصاویر روز کارگر