روش های ایجاد وفاداری همسرتان به شما   اینکه مرد زندگی شما تا چه اندازه به پیمان ازدواجش وفاداری می‌ماند، تنها تا اندازه ای به ویژگی‌های شخصیتی‌اش ارتباط دارد و البته گاهی رفتاری که زنان با همسرشان می‌کنند، بیش از هر عامل دیگری می‌تواند بر آینده این رابطه تاثیر بگذارد. همه مردها مثل هم نیستند؛ بعضی‌های‌شان