عدم تعادل روحی و روانی همسر تعادل روانی همسر ، عدم تعادل روانی همسر ، دوران عقد، شکاک بودن همسر ، زندگی زناشویی