پوشش زنان در ایران باستان چهره زنان ایران باستان, حجاب زنان ایران باستان, حجاب قبل از اسلام در حالی که در جهان بدحجابی و بی حجابی شیوع پیدا کرده و در اثر همین کار، فساد و بی بندوباری، بسیاری از کشورهای دنیا را فراگرفته، عده ای گمان می کنند که حجاب مخصوص دین مقدس اسلام