وسایل مورد نیاز اسکی توصیه های طلایی به اسکی بازان روزهای برفی تنها چیزی که مزه دارد، برف بازی و سرخوردن از روی تپه ها است. اسکی را هم که دیگر نگو. واقعاً می چسبد، یک روز کامل اسکی بعدش هم یک کاسه سوپ داغ کنار شومینه. برخی اسکی را تنها یک ورزش مفرح می