چوب کبریت چوب کبریت
خلق آثار زیبا با چوب کبریت / تصاویر
معمای تصویری جابجایی چوب کبریت   با جابجابی فقط ۳ چوب کبریت ۴ مربع بسازید. توجه کنید نباید چوب کبریت اضافه بیاورید. در سوال قید شده است جابجایی. پس چوب کبریتی را حذف نکنید. بهتر است چوب کبریت ها را روی زمین چیده و از فضای اطراف نیز استفاده کنید. ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓