چیستان های جالب با جواب چیستان های جالب با جواب, تست هوش باحال, چیستان باحال با جواب, معما و تست هوش جدید, چیستان جالب با جواب,چیستان با جواب. ۱- منظور از «خروس بیوه» چیست؟ . ۲- آن چیست درختی را که ایزد آفریده. دوده شاخه بهرش برگزیده. که به هر شاخه ای سی برگ دارد.