وقتی که می‌خواهید لباس‌های یک هفته‌ی خود را درون یک ساک مسافرتی جا بدهید بهتر است روش صحیحی برای قرار دادن لباس در چمدان انتخاب کنید تا بعدا به مشکل نخورید. بهترین روش قرار دادن لباس در چمدان