یکی از راه های اینکه مطمئن شوید باتری موبایل تان تمام روز شما را همراهی می کند این است که سرویس های مرتبط با GPS را خاموش کنید. ولی به نظر می رسد آن روز های بد دیگر رو به پایان هستند. محققان در آزمایشگاه های مایکروسافت یک روش هوشمندانه طراحی کرده اند که با