نکته هایی برای مصرف سبزیجات  پوست خیار طعم جالبی ، برای آنکه حشرات را از سبزیجاتی مانند گل کلم و کلم ، چند توصیه برای مصرف و پخت سبزی